Obchodné Podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky www.kabella.store platia pre nákup v internetovom obchode www.kabella.store a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.kabella.store je WBS s. r. o. so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, Slovensko. Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 120766/B, IČO: 50966171, DIČ: 2120556361, IČ DPH: SK2120556361. Kontaktnou e-mailovou adresou predávajúceho je e-mail info@kabella.store.

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.kabella.store/terms-and-conditions zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.kabella.store/terms-and-conditions zákonom č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník, v platnom znení.

 

2. VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci– osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý  kupujúcemu ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok. Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie WBS s. r. o. so sídlom Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, Slovensko. Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 120766/B, IČO: 50966171, DIČ: 2120556361, IČ DPH: SK2120556361

 

Dodávateľ – osoba, ktorá vyrába a/alebo dodáva tovar predávajúcemu za účelom jeho ďalšieho predaja.

 

Kupujúci - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky od predávajúceho; kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

 

Spotrebiteľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

3. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslané predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom odoslaní objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a identifikačné údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

4. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v zjednanej dodacej lehote, za kúpnu cenu a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru, ku ktorej došlo z objektívnych príčin nezávisle na vôli predávajúceho . Predávajúci je v takomto prípade povinný informovať o zjavnom omyle alebo zmene kúpnej ceny kupujúceho, ktorý môže zmenu podmienok alebo kúpnej ceny buď akceptovať alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci nie je v takýchto prípadoch (zjavný omyl alebo výrazná zmena ceny tovaru) povinný dodať kupujúcemu tovar podľa pôvodnej objednávky.

 2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu.

 

Predávajúci kupujúcemu nezodpovedá za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prevádzkovateľom poštovných služieb. 

 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené kupujúcim nesprávne udanou adresou prijímateľa. 

 3. Za poškodenie zásielky zavinené prevádzkovateľom poštovných služieb. 

 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. 

 

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

5. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 

Kupujúci sa zaväzuje: 

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a tovaru a v prípade akýchkoľvek zistených závad alebo poškodení tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu. 

 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky a v stanovenej lehote. Pokiaľ nie je lehota stanovená, platí, že kúpna cena musí byť uhradená najneskôr do 5 pracovných dní od prijatie objednávky kupujúceho predávajúcim.

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení a s visačkou. Upozorňujeme, že pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

WBS s. r. o.

Agátová 3386/8

920 17 Trnava

Slovensko

Upozornenie! V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení nie je možné odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. Za takýto tovar sa považuje aj akýkoľvek tovar vyhotovený s potlačou podľa osobitných požiadaviek. 

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) :

...............................................................................................................................................   

Dátum objednania/dátum prijatia (*)

.....................................................................................   

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)

.......................................................................................   

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)

.......................................................................................   

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

..........................................

Dátum

..........................................

 (*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho e-mailom na info@kabella.store alebo písomne na adresu sídla predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu, resp. právo na výmenu tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vždy vadný tovar za bezvadný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

 • sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

 • sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

 • sa jedná o vadu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú vadu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za vady (poškodenia) tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.

 

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

8. PLATOBNÉ PODMIENKY

V internetovom obchode www.kabella.store môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 • Platba kartou – najpohodlnejší spôsob platby, keď kupujúci peniaze za tovar uhradí platobnou kartou. Potvrdenie objednávky je podmienené správnym vyplnením všetkých údajov z debetnej alebo kreditnej karty a správnym ukončením celého objednávacieho procesu.

 • Faktúra – po vzájomnej dohode môže predávajúci dodať tovar aj na faktúru. Splatnosť faktúry býva štandardne 14 dní. V prípade nedodržania termínu splatnosti si predávajúci účtuje zmluvnú pokutu za upomienku vo výške 20,00 € a 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

10. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcim, čo je podmienené tým, že objednávka musí obsahovať všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Objednávka je akceptovaná a expedovaná v lehote do 2 pracovných dní, ak je tovar na sklade. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, dodacia lehota predstavuje 2 až 4 týždne, ak nie je pri tovare uvedené inak. Pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícií alebo sa počas tejto doby vyskytnú nepredvídané problémy, zákazník bude informovaný e-mailom alebo na telefónnom čísle uvedenom pri objednávke. Internetový obchod www.................sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

 

Slovenská pošta, a.s. (Slovenská pošta) – riadi sa platnými podmienkami Slovenskej pošty

 •  Expres Kuriér na adresu, dodacia lehota 1-2 dni, poštovné a balné zákazník neplatí.

 

Platí, že tovar bol kupujúcemu odovzdaný v čase, keď bol odovzdaný na prepravu prevádzkovateľovi poštovných služieb, spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá prepravca.

 

11. DODACIE NÁKLADY

V súlade s čl. 10. obchodných podmienok si predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru nasledovné ceny za dodanie: 

Dodanie: Celosvetovo

 1. Slovenská pošta

Poštovné a balné do krajín (svet) je zadarmo.


12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci (správca / prevádzkovateľ) spracúváva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (Nariadenie) a
z. š. 18/2018 Z.z. osobné údaje o kupujúcom v nižšie uvedenom rozsahu.

 

Predávajúci prostredníctvom týchto zásad ochrany osobných údajov informuje dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvávané, o podrobnostiach tohto spracúvania a ich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

 

Základné pojmy

 1. Osobným údajom sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (subjekt údajov).

 2. Subjektom údajov sa potom rozumie identifikovateľná fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 3. Prevádzkovateľom (správcom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

 4. Spracúvanie osobných údajov predstavuje akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami; vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovaní, obmedzenia, vymazanie alebo zničenie.

 5. Sprostredkovateľ (spracúvateľ) je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa (správcu).

 6. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorým sú osobné údaje poskytnuté, či už sa jedná o tretiu stranu, alebo nie.

Rozsah, účel, právny základ a doba spracúvaní osobných údajov

Predávajúci môže o subjektu údajov spracúvávať osobné údaje v nižšie opísanom rozsahu:

Kupujúci:

 1. Účel spracovania osobných údajov:

  1. ​Zasielanie obchodných oznámení v podobe e-mailových newsletterov (informácií a správ, marketingových materiálov, ponúk služieb)

   1. Rozsah spracovania osobných údajov:

    • E-mail

    • Telefónne číslo

   2. Právny základ spracovania:

    • Oprávnený záujem

   3. Trvanie spracovania:

    • Neurčitý čas až do okamihu, keď sa príjemca (kupujúci) odhlási z odberu

  2. ​Plnenie a realizácie zmlúv uzavretých medzi predávajúcim a kupujúcim
   1. Rozsah spracovania osobných údajov:

    • Meno a priezvisko

    • E-mail

    • Telefónne číslo

    • Fakturačná adresa

    • Doručovacia adresa

    • Údaje o objednávke

   2. Právny základ spracovania:

    • Plnenie zmluvy 

    • Splnenia právnej povinnosti 

    • Oprávnený záujem

   3. Trvanie spracovania:

    • ​Trvania zmluvného vzťahu a ďalej 4 roky od poslednej časti plnenia podľa zmluvy pre prípadné budúce uplatnenia práv a obrany predávajúceho alebo kupujúceho, (ak iný právny predpis nepožaduje uchovanie dokumentácie po dobu dlhšiu, napr. daňové predpisy)

Odberatelia newsletteru:

 1. Účel spracovania osobných údajov:

  1. ​Zasielanie obchodných oznámení v podobe e-mailových newsletterov (informácií a správ, marketingových materiálov, ponúk služieb)

   1. ​Rozsah spracovania osobných údajov:

    • E-mail

    • Telefónne číslo

   2. Právny základ spracovania:

    • Súhlas

   3. Trvanie spracovania:

    • Neurčitý čas až do okamihu odvolanie súhlasu/odhlási z odberu

Ak predávajúci a kupujúci uzatvárajú kúpnu zmluvu, je nutné vyššie uvedené osobné údaje subjektu údajov (kupujúceho) spracúvať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy. Takéto spracúvanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy. Predávajúci spracúváva tieto údaje rovnako za účelom prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán, a to po dobu 4 rokov od poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu (napr. daňové predpisy). Takéto spracúvanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia - spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov predávajúceho. 

Predávajúci je oprávnený na e-mail alebo tel. číslo kupujúceho  zasielať  obchodné oznámenia v podobe 
e-mailových newsletterov (informácií a správ, marketingových materiálov, ponúk služieb), Právny základ tohto spracovania predstavuje buď súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, alebo oprávnený záujem správcu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 62 ods. 3 z.č. 351/2011 Z. Z. o elektronických komunikáciách. v prípade, že už došlo k objednávke tovaru alebo služby a subjekt údajov také použitie predtým odmietol.
Kupujúci má možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie kontaktných informácií v čase ich získavania a pri každej doručenej správe. Toto spracúvanie je možné do odhlásenia sa z odberu obchodných oznámení.

 

Príjemcovia osobných údajov

Predávajúci osobné údaje sprístupňuje svojim zamestnancom. Môže je sprístupniť aj ďalším príjemcom, medzi ktorých patrí najmä sprostredkovatelia (spracúvatelia) predávajúceho, ktorí spracúvajú osobné údaje podľa jeho pokynov. Ide predovšetkým o:
- dodávateľov IT služieb
- prepravcov zásielok
- ďalších dodávateľov
- spracúvávateľov účtovných dokladov

V tejto súvislosti môže dôjsť k odovzdaniu osobných údajov do tretích krajín (mimo EU); pokiaľ sú vybraní spracovatelia usadení v Spojených štátoch amerických,  dodržujú zásady programu „Privacy Shield“ (štítom EU–USA na ochranu súkromí).

Spôsoby spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú pre vyššie uvedené účely spracúvávané ako automatizovane, tak manuálne.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, tj. rozhodovaniu založenému výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

 

Práva kupujúceho

 1. Právo na prístup k svojim osobným údajom: Kupujúci má právo od predávajúceho získať potvrdenie o tom, či sú jeho osobné údaje spracúvávané. Ak spracúvávané sú, má kupujúci právo získať k týmto osobným údajom prístup.

 2. Právo na opravu osobných údajov: Kupujúci má právo, aby boli jeho nepresné osobné údaje opravené, ak sú nepresné.

 3. Právo na vymazanie osobných údajov: Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ sa nevyskytnú výnimky oprávňujúce predávajúceho osobné údaje aj naďalej spracúvávať. Osobné údaje budú vymazané najmä, ak bude odvolaný súhlas s ich spracúvaním, a ak nebude existovať žiadny ďalší právny dôvod na spracúvanie.

 4. Právo na obmedzenie spracúvanie osobných údajov: Kupujúci môže požiadať obmedzenia spracúvania svojich osobných údajov najmä v prípadoch, keď popiera presnosť spracúvávaných osobných údajov alebo vzniesol námietku proti spracúvaniu.

 5. Právo na prenosnosť osobných údajov: Kupujúci je oprávnený získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a je oprávnený odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi (správcovi). Súčasne má právo na to, aby jeho osobné údaje boli predávajúcim odovzdané prevádzkovateľovi (správcovi) druhému, ak je to technicky možné.

 6. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov: Kupujúci môže podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov založenom na oprávnenom záujme predávajúceho, alebo v prípade spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu (napr. zasielanie obchodných oznámení ).

 7. Právo na odvolanie súhlasu: Ak sú osobné údaje sú spracovávané na základe súhlasu, ktorý možno kedykoľvek odvolať. Odvolaním tohto súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov založená na tomto súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas je možné kedykoľvek písomne. V tomto prípade správca zastaví všetky spracovateľské činnosti. Odvolania tohto súhlasu však neznamená, že by správca musel zmazať osobné údaje, ktoré správca spracováva pre účel plnenia zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou. 

Uvedené práva je možné realizovať prostredníctvom zaslania e-mailu (info@kabella.store) alebo listu na kontaktnú adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví tohto dokumentu, odhlásenie z odberu obchodných oznámení je možné urobiť kedykoľvek podľa v ňom špecifikovaných informácií.

 1. Právo sťažovať u dozorného úradu - tj. Úradu na ochranu osobných údajov.

12. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Spotrebiteľ má právo požiadať predávajúceho o nápravu (e-mailom na info@kabella.store) v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení sporov. Podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 2. .Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

 3. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade včasného neuhradenia kúpnej ceny a nedodržania platobných podmienok zo strany kupujúceho.

 
Follow Us
Prihláste sa na odber noviniek